We should come together and unite to stop the pollutive production. It is worth noting their names so they are on our radar: Zhang Shiping (China Hongqiao and Weiqiao Group), Zhang Xuexin (Xinfa Group), Shen Wenrong (Jiangsu Sha-Steel), Liu Yongxing (East Hope), Zhang Zhixiang (Jianlong Group), Zeng Xiaoshan (Zengshi Group), Han Jingyuan (Hebei Jinxi Iron and Steel), Dong Caiping (Zhongtian Iron and Steel).

Zhang Bo

China Hongqiao and Weiqiao Group
Zhang Bo

Zhang Xuexin

Xinfa Group
Zhang Xuexin

Shen Wenrong

Jiangsu Sha-Steel
Shen Wenrong

Liu Yongxing

East Hope
Liu Yongxing

Zhang Zhixiang

Jianlong Group
Zhang Zhixiang

Zeng Xiaoshan

Zengshi Group
Zeng Xiaoshan

Han Jingyuan

Hebei Jinxi Iron and Steel
Han Jingyuan

Dong Caiping

Zhongtian Iron and Steel
Dong Caiping